E-Bülten Üyesi Aydınlatma Metni
E- BÜLTEN ÜYESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Seven Apt. Blok No:18 İç Kapı No:8 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Reis Mücevherat ve Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

E-bülten listemize kayıt olmanız neticesinde temin edilen e-posta bilginiz sizlere bilgilendirici ve tanıtıcı içeriklerin iletilebilmesi, ürün tanıtımına veya Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak e-bültenlerin paylaşılması, reklam, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli e-posta mesajları göndermek bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi, analizi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

E-bülten üyeliği için toplanan kişisel veriler ilgili kişinin e-bülten üyeliği kısmına kişisel verilerini yazması ile kısmen otomatik yöntemle elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kişisel veri türü Kanun uyarınca, ilgili kişinin e-bülten üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızasının alınması ve Kanun’un 5/2 (f) hükmünde belirtilen “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, şirketimiz faaliyetlerini yürütürken kullandığı sunucu konumu nedeni ile yurt dışına, talep halinde resmi merciler ve kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza vermeniz halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılacaktır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Seven Apt. Blok No:18 İç Kapı No:8 Şişli/İstanbul” adresine gönderme ve “[email protected]" e-posta adresine iletme yöntemi ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.